Warunki usługi

Regulamin Serwisu X-Czat.pl

I. WSTĘP

1 Serwis czat.fun (zwany dalej serwisem) uznaje zasady obowiązującej Netykiety oraz normy prawne
panujące w Rzeczpospolitej Polskiej.
2 Serwis chroni dane osobowe użytkowników, mają oni prawo do wglądu w nie oraz dokonywania
wszelkich niezbędnych zmian i korekt.
3 Jedyną oficjalną stroną internetową serwisu jest https://x-czat.pl
4 Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i darmowe.
5 Pieczę nad serwisem sprawuje administracja oraz zespół moderatorów serwisu Czat.fun.

II. LEGENDA

– Gość - użytkownik odwiedzający czat pod wybranym pseudonimem bez logowania w systemie za
pomocą konta tymczasowego ).
–FB User – Użytkownik odwiedzający czat pod wybranym pseudonimem, zalogowany w systemie za
pomocą konta/ profilu w serwisie Facebook z ograniczoną ilością uprawnień.
– Zarejestrowany ( Osoba odwiedzająca, która posiada zarejestrowane konto w serwisie, a także hasło
i login w systemie. )
– V.I.P Wyróżniona grupa użytkowników oznaczona specjalną ikoną i dodatkowymi uprawnieniami,
które nie posiada żadna z grup użytkowników za wyjątkiem administracji.
– Właściciel Czatu/Pokoju Użytkownik, który posiada własny kanał czatu lub pokój z uprawnieniami
administratora przypisanymi do danego czatu lub pokoju.
–Moderator Członek zespołu administracyjnego odpowiedzialny za ład i porządek na pokojach
ogólnodostępnych pokojach systemowych.
– Super Moderator Członek zespołu administracyjnego odpowiedzialny za ogólny ład i porządek na
czacie oraz przyległych mu pokojach i prywatnych kanałach czatu.
– Admin Właściciel serwisu, zarządzający czatem pokojami i kanałami oraz całym systemem serwisu.

III. Użytkownicy

1 Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, prawa RP oraz
Netykiety. Dotyczy to całej komunikacji odbywającej się zarówno poprzez serwis jak i czaty oraz
pokoje chatu w tym pokoje i czaty prywatne .
2 Właściciele i moderatorzy wszelkich czatów oraz pokoi zobowiązani są do nie wpuszczania osób o
Nickach przekraczających dobry smak, naruszających normy prawne, nawołujących do nienawiści na
tle narodowym, rasowym, religijnym etc. Obowiązkiem właściciela pokoju lub czatu jest dopilnowanie
przestrzegania wszelkich obowiązujących w serwisie norm na kanale, na którym posiadają oni swoje
uprawnienia i ponoszą za niego pełną odpowiedzialność.
3 Poprzez rejestrację konta w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji na adres
e-mail podany przy rejestracji i akceptuje niniejsze postanowienia regulaminu.
4 Użytkownik nie powinien podejmować się działań mających na celu szkodę serwisu czy czatu takich
jak spam, flood, włamania, kradzież danych osobowych czy podawania hasła osobom trzecim etc.
5 Kategorycznie zabrania się podszywania pod innych użytkowników, także administrację. Zakazane
jest również podawanie swojego hasła osobom trzecim.
6 Zauważywszy przypadek złamania obowiązujących w serwisie norm użytkownik powinien zgłosić
zaistniały fakt osobom uprawnionym do podjęcia odpowiednich działań (Administrator serwisu, Super Moderator lub Moderator).
7 Każdy użytkownik ma prawo do przebywania w dowolnym pokoju jeśli charakter takowego nie
nakłada ograniczeń (np. wiekowych).
8 Użytkownik zgadza się z obowiązującymi w serwisie zasadami poprzez fakt podjęcia komunikacji za
pośrednictwem serwisu czy rejestrację w nim. W wypadku, gdy takowej jednak wyrazić nie chce,
powinien natychmiast zaprzestać korzystania z usług serwisu i usunąć konto.
9 Wszelkie niejasności odnośnie niniejszego Regulaminu czy innych norm obowiązujących w serwisie
prosimy wyjaśniać po przez kontakt na stronie.
10 Użytkownik posiadający status Super Moderatora, Moderatora czatu lub pokoju jest odpowiednio
oznaczany w Serwisie, w sposób wskazujący na pełnienie w/w funkcji. Wygląd na liście użytkownika
jest oznaczony specjalną grupą użytkownika oraz wyróżniającym go kolorem Nicka oraz statusu.
11. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie 2 konta w serwisie. Notoryczne tworzenie tzw.
multi kont będzie skutkować permanentnym banem w serwisie z blokadą IP włącznie.

IV. Pokoje główne

1 Każdy pokój o statusie głównego czyt.( Pokój Systemowy ) jest własnością serwisu. Osoby
poszywające się pod pokój główny mogą liczyć na usunięcie pokoju ewentualnie ostrzeżenie.
2 Pierwszy operator pokoju głównego nazywany jest umownie Czat Administratorem, sprawuje on
pełną kontrolę nad powierzonym mu pokojem głównym.
3 Czat Administrator wybiera moderatorów wedle własnego uznania i zgodnie z panującymi normami.
4 Super Moderator ma pełne prawo ingerencji w pokój główny, dzieje się to jednak w sytuacjach,
które noszą miano szczególnych. O tym, czy sytuacja nosi miano szczególnej decydują administratorzy
lub właściciel serwisu czat.fun.
5 Przydzielenie statusu pokoju głównego jest decyzją wyłącznie Właściciela Czatu. Ubieganie się o
pokój główny można i wyłącznie po przez odpowiedni formularz lub kontakt e-mail [email protected].
6 Pokoje i czaty prywatne ( czyt. Użytkownika) mogą wprowadzać swoje własne, wewnętrzne
regulaminy, dowolnie je zmieniać, muszą być jednak one zgodne z obowiązującymi w całym serwisie
zasadami. Ponadto regulamin taki powinien być ogólnodostępny na czacie lub na stronie www
7 Pokoje główne są kanałami reprezentatywnymi dla całego serwisu.
8 Założycielem pokoju nie może zostać Użytkownik w wieku poniżej 13 lat.

V. Pokoje i czaty użytkowników

1 Pokoje i kanały użytkowników są własnością osób, które je założyły.
2 Każdy użytkownik może założyć własny kanał czatu we własnej subdomenie lub pokój, jednak musi
on mieć przyzwoitą nazwę. Nie może zawierać ( naruszających cudzą godność, przekleństw, słów
obraźliwych, nazw kopiowanych.
3 Pokoje i czaty użytkowników mogą ustalać panujące w nich zasady w sposób dowolny, lecz misi on
być zgodny z wszelkimi normami obowiązującymi w serwisie.
4 Pokoje i czaty, których działalność bądź zasady będą godziły w normy panujące w serwisie mogą
zostać usunięte. Usunięcie takiego czatu lub pokoju jest działaniem ostatecznym.
5 Administracja nie wnika w działalność ani problemy personalne pokoi użytkowników chyba, że
złamane zostały panujące w całym serwisie normy lub zostanie wysłane zgłoszenie przez właściciela
czatu lub pokoju oraz, gdy na wyraźną jego prośbę jeśli dana sytuacja tego wymaga.
6 Administracja zastrzega sobie prawo do odwiedzania każdego czatu oraz pokoju, niezależnie od jego
statusu czy przeznaczenia.
7 Zakazuje się nakładania ograniczeń związanych z przebywaniem w nim na tle rasowym, religijnym,
poglądowym czy osobistych uprzedzeń etc.
8 Każdy użytkownik może założyć 1 własny kanał czatu we własnej subdomenie(np. tola.czat.fun ) oraz
dowolną ilość pokoi. Użytkownicy którzy założą dodatkowe Nicki aby założyć więcej pokoi zostaną
ukarani w postaci usunięcia pokoi oraz aktywnych kont w serwisie czat.fun.
9 Przy zakładaniu czatu lub pokoju OPIS ( nie może zawierać nazwy „Pokój systemowy” oraz
przekleństw czy słów obraźliwych ani reklam ). Funkcja Topic pokoju jest informacją dla użytkowników
inaczej Temat dnia.
10 Każdy kanał czatu lub pokój może używać funkcji oraz grupy użytkownika V.I.P w celu np.
wyróżnienia lub nagrodzenia użytkownika, którego postawa lub aktywność na to zasługuje. Nie mniej
jednak funkcja ta nie może być używana w celach zarobkowych, oraz wydawana za opłatą lub
stosowana w innych celach zarobkowych. Wszelkie próby komercyjnego użycia tej funkcji wiązać się
będą z natychmiastowym permanentnym usunięciem kanału czatu lub pokoju oraz jego właściciela.

VI. Moderatorzy i Super Moderatorzy

1 Moderatorzy pokoi ogólnych (czyt. systemowych) rekrutowani są z grona użytkowników decyzją 
wyłącznie innego moderatora posiadającego wystarczające ku temu kompetencje lub administracji.
2 Super Moderatorzy pokoi głównych rekrutowani są w pierwszej kolejności z grona Moderatorów, a 
następnie z grona użytkowników decyzją całego zespołu, administracji czatu lub w wyniku głosowania.
3 Super Moderatorzy rekrutowani są ściśle według uznania administracji serwisu.
4 Moderatorzy każdego szczebla powinni dopilnować przestrzegania obowiązujących zasad na polu, 
na którym posiadają oni swoje uprawnienia, powinni również dbać o rozwój i organizację 
powierzonych im jednostek.
5 Moderatorzy każdego szczebla powinni przestrzegać regulaminu oraz zasad panujących w serwisie, 
tym samym być przykładem dla innych.
6 Moderatorzy każdego szczebla mają wgląd w dane osobowe użytkowników z adresami IP włącznie i 
zobowiązani są do zachowania ich w ścisłej tajemnicy.
7 Odstępstwem od punktu 5.6 jest sytuacja, gdy dane użytkownika udostępniane są organom ścigania 
w wypadku złamania prawa RP w związku z działalnością takiego użytkownika w zakresie serwisu; 
decyzja taka leży wyłącznie w gestii administracji lub właściciela serwisu po otrzymaniu 
prawomocnego nakazu sądowego.
8 Wszelkie wystosowane prośby o nadanie funkcji Moderatora czy Super Moderatora są w złym tonie
można zostać ukaranym Wyciszeniem użytkownika lub Kickiem , a w skrajnych przypadkach czasowym 
ograniczeniem lub zablokowaniem konta.
9 Wszelkie inne prawa, obowiązki czy zakres działań moderatorów bądź super moderatorów ustalają 
członkowie Administracji.

VII. Nagrody, kary i inne

1 Użytkownik łamiący ustalone normy może być ukarany według zasad ustalonych na danym kanale
czatu lub w danym pokoju czy całym serwisie.
2 Od każdej kary można odwołać się pisząc e-mail w dziale kontakt.
3 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu moderatora każdego szczebla powinno zawierać, podobnie
jak zgłoszenie sytuacji gdzie naruszone zostały normy, dowód na postępowanie, złamanie regulaminu
czy nadużycia uprawnień wynikających z pełnionej funkcji w formie zapisu rozmowy (logów) w
formacie .pdf, .html lub screenshot-a i powinno zostać przesłane na adres e-mail dostępny w zakładce
KONTAKT z dokładnym wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji i wykazem świadków danego zajścia.
4 Zgłoszeń nie dopełniających punktu 6.3 nie przyjmuje się.
5 W wypadku wysłania logów/screenshotów przez moderatora drugiemu moderatorowi danego
pokoju, bądź super moderatorowi punkt 5.6 Regulaminu serwisu nie obowiązuje w zakresie występujących tam adresów IP. Zgłoszenia mogą rozpatrywać wyłącznie administratorzy.
7 Nagrody mające wymiar globalny (w zakresie całego Serwisu) wydawane są według taryfy
Właściciela lub Administratora aktualnie podejmującego interwencję, powinny być one jednak
adekwatne do zaistniałej sytuacji

VIII. Postanowienia końcowe

1 Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w części lub całości nie 
podając przyczyny takiego zachowania, zobowiązuje się jednak poinformować użytkowników gdy taki 
fakt zaistnieje, poprzez wiadomość prywatną w serwisie.
2 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy kierować pod adres e-mail: 
3 Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2024 roku.